Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7 służy pomocą psychologiczno – pedagogiczną
na potrzeby edukacji. Wykonujemy diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci
i młodzieży w każdym wieku z rejonu działania Poradni.

Wydajemy opinie i orzeczenia dotyczące różnych form wsparcia na terenie szkół i przedszkoli.

Nasi psycholodzy udzielają konsultacji i wsparcia psychologicznego w różnych problemach.

Jeżeli obserwujecie u swoich dzieci trudności edukacyjne, społeczne, zapraszamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie z naszym specjalistą.

Jeżeli macie Państwo taką możliwość, prosimy przyjść na spotkanie z osobą posługującą się językiem polskim.

Kontakt: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7 w Poznaniu, ul. Świętego Antoniego 42

Tel.: 61 872 10 50

Новости

Психолого – педагогическая консультация № 6 служит для оказания психологической – педагогической помощи в системе образования. Мы выполняем психологические, педагогические и логопедические диагностики детей и подростков всех возрастов в области деятельности Консультации.

Мы выдаем Заключения и Решения, касающиеся различных форм поддержки детей и подростков с особыми потребностями в школах и детских садах.

Наши психологи оказывают консультацию и психологическую поддержку по различным проблемам.

Если вы наблюдаете у своих детей образовательные,  социальные трудности, мы приглашаем вас связаться  с нами и договориться о встрече с нашими специалистами.

Если у вас есть возможность, пожалуйста, приходите на встречу с человеком, говорящим на польском языке.

Контакт: Психолого-педагогическая Консультация № 7,  Познань, ул. Святой Антоний 42

Тел.: 61 872 10 50

Новини

Психолого-педагогічна Консультація № 6 служить для надання психологічної – педагогічної допомоги в системі освіти. Ми виконуємо психологічні, педагогічні та логопедичні діагностики дітей і підлітків різного віку в області діяльності Консультації.

Ми видаємо Висновки і Рішення, що стосуються різних форм підтримки дітей і підлітків з особливими потребами в школах і дитячих садах.

Наші психологи надають консультацію та психологічну підтримку з різних проблем.

Якщо ви спостерігаєте у своїх дітей освітні, соціальні труднощі, ми запрошуємо вас зв’язатися з нами і домовитися про зустріч з нашими фахівцями.

Якщо у вас є можливість, будь ласка, приходьте на зустріч з людиною, яка говорить польською мовою.

Контакт: Психолого-педагогічна Консультація № 7 , Познань, вул. Святий Антоній 42

Тел.: 61 872 10 50

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców na zajęcia w ramach

„Szkoły dla rodziców”

 • Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny, odbywają się w formie warsztatowej.
 • Uczestniczyć w nich  mogą wszyscy rodzice niezależnie od wieku dzieci i problemów , z jakimi się borykają.
 • Zajęcia będą odbywać się cyklicznie przez kolejnych 8 tygodni w środy w godzinach 17.30 – 19.00.
 • Zajęcia poprowadzą psycholodzy : Izabela Danielewicz i Agnieszka Koperska-Figaj.
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godzinach pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7.

Program zajęć:

 1. Uczucia – jak pomóc dziecku zadbać o swoje uczucia, jak rozwijać inteligencję emocjonalną.
 2. Wyznaczanie granic – jak nauczyć dziecko reguł, jak być konsekwentnym.
 3. Zachęcanie do współpracy i samodzielności.
 4. Kary a konsekwencje  –  co je różni, co jest skuteczniejsze w procesie wychowawczym.
 5. Pochwała opisowa – jak efektywnie chwalić.
 6. Jak pomóc dziecku  konstruktywnie rozwiązywać konflikty.
 7. Etykietowanie – przeszkoda w budowaniu poczucia własnej wartości.

Pierwsze spotkanie – 30.03.2022r. (środa), godz.17.30.

Miejsce:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 – ul.  Św. Antoniego 42, Tel. 61 872 10 50.

Prosimy o zapisy telefoniczne w godzinach pracy poradni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: poradnia7poznan@gmail.com