1. Wszyscy uprawnieni do korzystania z ZFŚS (pracownicy i emeryci) mają możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych w dwóch terminach:
    • do końca maja danego roku kalendarzowego – wypoczynek  zorganizowany we własnym zakresie „pod gruszą”,
    • do końca listopada danego roku kalendarzowego – wsparcie finansowe związane ze wzmożonymi wydatkami w grudniu.
  2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane w danym roku kalendarzowym.
  3. Poniżej znajduje się wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego do pobrania.

Wniosek