Kadra pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu.

Dyrektor Poradni

Magdalena Rudzińska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7,

pedagog społeczny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, coach, specjalista profilaktyki uzależnień.

Na co dzień wspieram dzieci, młodzież i rodziców w  trudnościach rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych czy emocjonalnych.

Diagnozuję szeroko rozumiane zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne m.in. gotowość szkolną, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia w zachowaniu.

Wspieram i doradzam w doborze metod i technik pokonywania trudności, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, efektywnej organizacji uczenia się. Od lat prowadzę psychoedukacyjne zajęcia warsztatowe dla różnych grup odbiorców. Specjalizuję się w coachingu życiowym i rodzicielskim.

W poradni oprócz diagnozy pedagogicznej prowadzę następujące formy wsparcia:

 • Grupowe warsztatowe zajęcia Profilaktyki uzależnień (dotyczące uzależnień zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych) dla uczniów klas V/VI szkół podstawowych (na terenie szkoły),
 • Grupowe warsztaty dla rodziców dzieci 5-6 letnich w zakresie gotowości szkolnej – Jak wspomagać dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej? (na terenie przedszkoli i szkół),
 • Grupowe zajęcia informacyjno-konsultacyjne dla rodziców uczniów klas VIII w zakresie doradztwa zawodowego, wpierające rodzinę w procesie rekrutacji do szkoły ponad podstawowej,
 • Indywidualne wsparcie w rozwiazywaniu trudnych sytuacji rodzinnych i problemów dziecka, wsparcie w budowaniu systemu wychowawczego rodziny i kompetencji rodzicielskich – Coaching i doradztwo dla rodziny,
 • Zajęcia warsztatowe dla Rad Pedagogicznych w zakresie form i metod realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jestem przewodniczącą Zespołu Orzekającego działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7. Odpowiadam za stronę formalną i merytoryczną dokumentacji przyjmowanej na potrzeby Zespołu Orzekającego oraz wydawanych przez poradnię – opinii i orzeczeń.

Psycholodzy i pedagodzy:

Agnieszka Koperska-Figaj – psycholog, doradca zawodowy,

W poradni zajmuję się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji dotyczącą między innymi ryzyka dysleksji, specyficznych trudności w uczeniu się, trudności w nauce matematyki, ryzyka dyskalkulii, uogólnionych trudności w nauce uwarunkowanych słabszym potencjałem intelektualnym, gotowości szkolnej, zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń zachowania (zachowania opozycyjno-buntownicze), oceny rozwoju emocjonalnego (np. nieśmiałość, lęk, fobie społeczne, szkolne), oceny zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz diagnozą dzieci zdolnych.

Udzielam wsparcia psychologicznego uczniom i ich rodzicom w przezwyciężaniu trudności szkolnych, emocjonalnych, rodzinnych, społecznych;

Udzielam indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych w oparciu o diagnozę predyspozycji i zainteresowań ucznia;

Współpracuję z placówkami oświatowymi (nauczycielami, psychologami, pedagogami) oraz rodzicami  wspierając ich w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży;

W poradni oprócz indywidualnej pracy z dziećmi i ich rodzicami prowadzę zajęcia warsztatowe m.in.

 • Warsztaty dla rodziców dzieci 5-6 letnich w zakresie gotowości szkolnej;
 • Zajęcia informacyjno-konsultacyjne dla rodziców uczniów klas VIII w zakresie doradztwa zawodowego wspierające rodzinę w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej;
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VIII wspierające w podejmowaniu trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej

Anna Pisula – psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista profilaktyki i terapii uzależnień, germanista.

komunikacji: dialog motywujący; Faber, Mazlish – rozumienie uczuć; NVC Marshalla Rosenberga – Porozumienie Bez Przemocy, konstruktywna konfrontacja;

terapii: opartej o System Wewnętrznej Rodziny (IFS, dra Richarda Schwarzta);

konstruowania strategii pomocy: dla dzieci z zaburzeniami zachowania, dla dzieci z ADHD.

Doświadczenie zawodowe:

 • wieloletnia realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu,
 • praca z młodzieżą na oddziale leczenia uzależnień dzieci i młodzieży w  Gnieźnie oraz w poradni profilaktyki i terapii uzależnień w  Poznaniu; (staż w ośrodku stacjonarnym leczenia uzależnień w Gdańsku „Matarnia”),;
 • realizacja innowacyjnej koncepcji nauczyciela – wychowawcy w szkole społecznej;
 • udział w innowacyjnym międzynarodowym projekcie BaltcityPrevention;
 • praca w charakterze psychologa szkolnego.

W poradni prowadzę diagnozę psychologiczną dzieci z różnych grup wiekowych; diagnozuję przyczyny trudności szkolnych, emocjonalnych i społecznych. Wspieram terapeutycznie i w formie porad wszystkich klientów poradni.

Oprócz diagnozy prowadzę następujące działania pozadiagnostyczne:

 • zajęcia grupowe wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dla dzieci i młodzieży,
 • udzielam wsparcia: rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom borykającym się z trudnościami wynikającymi z zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży.

Specjalizuję się w metodach komunikacji umożliwiających konstruktywną konfrontację : konwencja rozumienia uczuć (Faber, Mazlish), język „ja”, informacja zwrotna, komunikacja bez przemocy NVC. Pracuje metodą Aleksandry Karassowskiej (konstruuję strategię pomocy dla wybranego dziecka, klasy, grupy) – koncentracji na zasobach, pozytywach ucznia, formułowaniu faktów, zamiast stgmatyzujących interpretacji oraz podejmowania konkretnych zobowiązań zmiany zachowań dorosłych, jako punktu wyjścia do zmiany zachowania dziecka.

Ważne dla mnie Motto: „ Dziecko, które czuje się dobrze, zachowuje się dobrze”. „Każdą zmianę zaczynamy od siebie!”

Aldona Paprzycka – psycholog, terapeuta, socjoterapeuta, szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE),  koordynator d.s. wspierania zdolności i talentów dzieci i młodzieży.

Doświadczenia zawodowe:  wychowawca w przedszkolu, nauczyciel klas I-III, pedagog   szkolny, psycholog szkolny, edukator w placówkach szkolenia nauczycieli i rodziców, wykładowca akademicki.

W poradni zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z różnymi problemami edukacyjnymi i wychowawczymi (wiek: od lat 3 do 15 roku życia). Są to m.in.:

 • nieprawidłowości w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dojrzałość szkolna,
 • ogólne trudności w nauce, trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu,
 • zaburzenia rozwojowe w zakresie: koncentracji uwagi, nadmiernej pobudliwości psychoruchowej, problemów w relacjach z rówieśnikami, agresji czy zaburzeń zachowania.

Szczególne zainteresowania zawodowe:  praca z uczniem wybitnie zdolnym, wsparcie dla    rodziców i dziecka z ADHD.

Dorota Wojtkowska – psycholog, pedagog.

W pracy w poradni przede wszystkim:

 • pomagam rozwiązywać problemy dzieci w wieku szkolnym w zakresie trudności szkolnych edukacyjnych, zaburzeń emocjonalnych, braku umiejętności efektywnego uczenia się, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności w relacjach z rówieśnikami oraz zaburzeń w funkcjonowaniu dziecka uwarunkowanych trudną sytuacją w rodzinie, nieprawidłowościami wychowawczymi, złym stanem zdrowia psychicznego, trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych;
 • prowadzę diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną,
 • prowadzę terapię pedagogiczną i psychologiczną dla dzieci,
 • prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz pedagogiczne dla dzieci i rodziców,
 • wspieram rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, w dążeniu do poprawy komunikacji, rozumienia dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego indywidualnych trudności np. zaburzeń emocjonalnych czy zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym itp.

Izabela Danielewicz – psycholog, terapeuta.

 W poradni zajmuje się:

 • diagnozą poziomu rozwoju intelektualnego,
 • oceną gotowości szkolnej,
 • diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych oraz zaburzeń emocjonalnych dzieci przedszkolnych i szkolnych,
 • prowadzę terapię dzieci z problemami emocjonalnymi, przejawiającymi zachowania lękowe, mającymi trudności z regulacją emocji, niewierzącymi w siebie i w swoje możliwości,
 • w pracy z dzieckiem i rodziną pomagam w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, asertywności , radzenia sobie ze stresem,
 • udzielam porad i konsultacji rodzicom w zakresie rozpoznawania i zaspakajania  potrzeb rozwojowych  dziecka, motywowania dziecka do współpracy,
 • wspieram rodziców w podnoszeniu kompetencji wychowawczych,

udzielam wsparcia rodzinie w sytuacji straty, rozstania rodziców.

Paulina Muszyńska-Kubiak – psycholog (specjalizacje: psychologia pracy, seksuologia i seksiatria)  z kwalifikacjami pedagogicznymi, terapeuta pedagogiczny, w trakcie zdobywania uprawnień socjoterapeuty i terapeuty kognitywnego.W pracy w poradni:

 • towarzyszy i wspiera w procesie rozwiązywania różnego typu problemów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym m.in. w zakresie trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, trudności w relacjach,  zaburzeń uwarunkowanych trudną sytuacją, prowadzi diagnostykę psychologiczną,
 • prowadzi terapię pedagogiczną pod postacią zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w małych grupach (wkrótce terapię kognitywną),
 • prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne i poradnictwo dla rodziców,
 • wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, w dążeniu do poprawy komunikacji korzystając m.in. z zasad metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC),
 • prowadzi interwencję kryzysową (np.: w konfliktach międzygrupowych) na drodze negocjacji i mediacji.

Dorota   Madalińska  – pedagog , logopeda, surdopedagog, oligorenopedagog.

W poradni zajmuję się diagnozą  pedagogiczną (uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z uogólnionymi trudnościami szkolnymi, trudnościami matematycznymi, innymi zaburzeniami rozwojowymi, a także uczniów wybitnie zdolnych, na wszystkich etapach edukacyjnych, oceną gotowości szkolnej) oraz logopedyczną (wszelkiego rodzaju zaburzenia komunikacji) dzieci i młodzieży.

Służę wsparciem dzieciom, młodzieży, rodzicom w pokonywaniu trudności rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych (wskazówki do pracy, rozmowy, konsultacje).

Współpracuję z placówkami oświatowymi (spotkania, konsultacje) z pedagogami i psychologami szkolnymi, w celu wypracowania wspólnej strategii działania dla konkretnego ucznia.

Prowadzę indywidualną terapię logopedyczną wspierającą rozwój komunikacji językowej dziecka:  usprawnienie motoryki narządów mowy, korekcja wad wymowy, usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej, budowanie słownictwa czynnego i biernego, wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.Logopeda:

Magdalena Najs – logopeda, nauczyciel.

W poradni prowadzę diagnostykę rozwoju mowy u dzieci od 30 miesiąca życia wzwyż oraz terapię logopedyczną stacjonarnie oraz zdalnie.

Regularnie biorę udział w szkoleniach, kursach i webinariach, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, w zakresie szeroko rozumianej terapii logopedycznej.

Paulina Dubińska-Szalbierz

Agnieszka Gidaszewska

Anita Garsztka

Lucyna Karbowiak