Zespoły Orzekające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 wydają:

1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole ze względu na stwierdzoną niepełnosprawność.

2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla:

  • dzieci/uczniów niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją na etap wychowania przedszkolnego, I i II etap edukacyjny (szkoła podstawowa), III etap edukacyjny (szkoła ponadpodstawowa),
  • dzieci/uczniów niepełnosprawnych intelektualnie na etap wychowania przedszkolnego, I i II etap edukacyjny (szkoła podstawowa), III etap edukacyjny (szkoła ponadpodstawowa),
  • dzieci/uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność ruchowa i intelektualna) na etap wychowania przedszkolnego, I i II etap edukacyjny (szkoła podstawowa), III etap edukacyjny (szkoła ponadpodstawowa),
  • uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie na I i II etap edukacyjny (szkoła podstawowa), III etap edukacyjny (szkoła ponadpodstawowa),

3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły.

4. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do przedszkola/szkoły.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 jest poradnią rejonową, nie jest poradnią specjalistyczną i w związku z tym, nie wydaje orzeczeń/opinii WWR dla dzieci/uczniów: niesłyszących i słabo słyszących, niewidzących i słabowidzących, z autyzmem/zespołem Aspergera.

Orzeczenia/WWR dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu – wydaje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu (Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Orzeczenia/WWR dla dzieci/uczniów z autyzmem/zespołem Aspergera wydaje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 (PPP1 dla dzieci z autyzmem).